مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

نشست های علمی

*****

فضای کسب و کار فرش ماشینی

منسوجات هوشمند Smart Textiles

کاربرد الیاف پیشرفته در تجهیزات الکترونیکی و برداشت انرژی

Advanced Fibrous Materials in Electronics and Energy Harvesting Devices

استارت آپ های موفق نساجی، پوشاک و مد

آشنایی با قوانین ثبت و مالکیت هنری

شروع کسب و کار از صفر