مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

دانشجویان

****

عطیه نایب آرانی

فاطمه داداشی آرانی

فاطمه توکلی مقدم

ناهید پوررحیم

یاسمن تاری

شادی رجائی

صدف برادران